ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 364)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดังนี้

  • มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษที่กำหนดสำหรับคณาจารย์ ไม่รวมถึงลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  สายคณาจารย์
  • คณาจารย์ประจำ หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้มีความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

                   (๑)    เป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร (Native English speaker)

                   (๒)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

                   (๓)    เป็นผู้ที่เคยผ่านการทดสอบ และมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองแสดงการมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • คณาจารย์ประจำ หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งไม่ได้แสดงหลักฐานการมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดี หรือสร้างสรรค์ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้แสดงถึงความพยายามในการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสูงสุดต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่เกินร้อยละ ๕  มีสิทธิขอรับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready