ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 348)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะลาออกจากงาน และมีหนี้สิน หรือภาระผูกพันตามสัญญา หรือมีพันธะกรณีอื่น ๆ ต่อมหาวิทยาลัย โดยต้องทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และระบุวันที่จะชำระหนี้สินหรือปลดเปลื้องภาระผูกพัน กรณีมีเหตุผลความจำเป็น อาจขออนุญาตต่ออธิการบดีเพื่อขอผ่อนผันชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีผิดสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรม ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึงวันที่ขอลาออก

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready