ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 279)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ดังนี้

  • ปรับปรุงการกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตามคุณวุฒิดังนี้

o   คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า       อัตราเดือนละ    ๒๕,๐๐๐     บาท 

o   คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า        อัตราเดือนละ    ๓๐,๐๐๐     บาท 

o   คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า      อัตราเดือนละ    ๓๕,๐๐๐     บาท

  • ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready