ปรับปรุงนโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 415)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงนโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงนโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนที่พักอาศัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหลังวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร ฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ) และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการจัดสรรที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือในยามวิกาล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
  • ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ยกเว้น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงการคลัง มีสิทธิพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน ๖ ปี

        กรณีมีเหตุผลความจำเป็น คณะกรรมการประจำวิทยาเขตอาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่ใช้สิทธิพักอาศัยจนครบ ๖ ปี แล้ว พักอาศัยต่อไปได้เป็นการเฉพาะราย

        การครบระยะเวลา ๖ ปี ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรที่พักเป็นครั้งแรก แต่ไม่ก่อนวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  • ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับสิทธิพักอาศัยในที่พักของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยจะต้องมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย หรือค่าบำรุงที่พักอาศัยเป็นรายเดือน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready