ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 19 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 2 ส.ค.60
(อ่าน 258)

  หัวข้อข่าว : ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากร ดังนี้
1. บริเวณระหว่างอาคารดุริยางคศาสตร์และอาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 17) อัตราค่าเช่าเดือนละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท
2. บริเวณหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราค่าเช่าเดือนละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท
3. บริเวณสำนักหอสมุด  อัตราค่าเช่าเดือนละไม่น้อยกว่า 7,500 บาท

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นความจำนงเข้ารับการพิจารณาเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดตามประกาศ : 2 สิงหาคม 2560 ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจ : ขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2560 

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready