กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 453)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

  • ผู้เคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ มีสิทธิขอเทียบและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอเทียบได้ ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ ทั้งนี้ต้องเป็นสาขาวิชาเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ
  • การเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการของผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready