กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ใหม่
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 409)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการลาของของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการกำหนดสิทธิการลาของบุคลากรภาครัฐ
  • ปรับปรุงสิทธิการลาป่วย และการลาคลอดบุตรของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  • เพิ่มเติมประเภทการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่

o   การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

o   การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

o   การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  • ยกเลิกสิทธิการลาบวชชีและการลาเพื่อปฏิบัติธรรม

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready