ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 278)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เฉพาะผู้มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
  • ให้ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการอื่น ๆ ตำแหน่งอาจารย์ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบงานด้านการสอนระดับอุดมศึกษาในหน่วยงานของรัฐ ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุในอัตราเท่ากับอัตราเงินเดือนราชการสุดท้ายในต้นสังกัดเดิม (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง) บวกเพิ่มอีกร้อยละห้าสิบ โดยไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุกรณีผู้มีประสบการณ์การทำงานสูงอีก

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready