ปรับปรุงสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 324)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญดังนี้             

 • ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายหลายประเภท ดังต่อไปนี้
             ๑.  เงินเดือนระหว่างลา
             ๒.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
             ๓.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือต่างประเทศ
             ๔.  เบี้ยประชุม
             ๕.  ค่าสอนพิเศษ
             ๖.  ค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ
             ๗.  เงินประจำตำแหน่ง หรือค่าตอบแทนพิเศษ
             ๘.  ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่ง
             ๙.  รถประจำตำแหน่ง หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
             ๑๐.  ที่พักอาศัยชั่วคราว หรือเงินชดเชยแทนการจัดสรรที่พักอาศัย
             ๑๑.  ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
 • พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้ใด ประเภท หรือตำแหน่งใดจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนอย่างไร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

 
QR Code มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready