กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 367)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับค่าสอนเกิน ต้องมีภาระงานรวมทุกด้านมากกว่า ๑,๒๖๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และมีภาระงานแต่ละด้านผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ และมีชั่วโมงการสอนจริงในชั้นเรียนทุกรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา (สองภาคการศึกษารวมกัน) มากกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  •  การคิดค่าสอนเกินให้คิดจากชั่วโมงการสอนจริง (ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ในภาพรวมทั้งปีการศึกษา เฉพาะส่วนที่เกิน ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกำหนดสิทธิการเบิกค่าสอนเกินสูงสุดไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในอัตราชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ปีการศึกษาละไม่เกิน ๓๐ สัปดาห์

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready