กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 284)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ มีผลตั้งแต่วันที่       ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • คณาจารย์ประจำมีสิทธิได้รับค่าตรวจกระดาษคำตอบสำหรับรายวิชาที่มีการจัดสอบกลางภาค และ/หรือปลายภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัย รายวิชาละไม่เกิน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา
  • คณาจารย์ประจำไม่มีสิทธิได้รับค่าตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชาที่มีผู้เรียนทุกกลุ่มรวมกันไม่เกิน ๔๐ คน และไม่มีสิทธิได้รับค่าตรวจกระดาษคำตอบสำหรับการตรวจข้อสอบแบบปรนัย
  • ให้คณาจารย์ประจำมีสิทธิได้รับค่าตรวจกระดาษคำตอบในแต่ละรายวิชาสำหรับการตรวจข้อสอบตั้งแต่ชุดที่ ๔๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้เฉพาะข้อสอบแบบอัตนัย หรือข้อสอบที่มีทั้งแบบอัตนัยและปรนัยรวมกัน ในอัตราดังต่อไปนี้      

o   ข้อสอบแบบอัตนัย ชุดละ ๒ บาท ต่อเวลาที่ใช้ในการสอบหนึ่งชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน ๖ บาทต่อชุด

o   ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยรวมกัน ชุดละ ๑ บาท ต่อเวลาที่ใช้ในการสอบหนึ่งชั่วโมง สูงสุด   ไม่เกิน ๓ บาท ต่อชุด            

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready