กำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 385)

  หัวข้อข่าว : กำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • กำหนดให้คณาจารย์ประจำ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL ITP) ในระดับคะแนนเท่ากับระดับคะแนนของ Paper based (TOEFL Paper) เป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

รายละเอียด

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready