กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 299)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ มีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่ง หรือระดับตำแหน่ง หรือประเภทตำแหน่งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  • ในกรณีที่เมื่อเงินเดือนซึ่งบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๓๐ หรือร้อยละ ๕๐ แล้วแต่กรณี เกินเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่ง หรือระดับตำแหน่ง หรือประเภทตำแหน่งตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนที่เกินนั้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปจนกว่าจะได้มีปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปี

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready