กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 408)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ ซึ่งเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ดังนี้

o  กรณีที่เงินเดือนถึงขั้นสูง ส่วนที่เกินขั้นสูงหลังจากบวกเพิ่มด้วยอัตราเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีแล้ว ให้จ่ายส่วนที่เกินนั้นเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน            

o   กรณีที่เงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูง เมื่อบวกเพิ่มด้วยอัตราเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีแล้วเกินขั้นสูง ให้เพิ่มเงินเดือนจนถึงขั้นสูงก่อน แล้วส่วนที่เกินขั้นสูงนั้น ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready