ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 23 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 3 ก.ย.60
(อ่าน 209)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ.(พท.) 27/2560  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์  จำกัดโดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,353,200.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready