รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 21 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 12 ต.ค.60
(อ่าน 1681)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
 
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาใด ๆ หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาใด ๆ โดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านใด ๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยแนบหนังสือรับรอง
3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด โดยแนบหนังสือรับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยแนบหนังสือรับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ให้แนบหลักฐาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 12 ตุลาคม 2560
 
ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready