คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 13 ม.ค.61
(อ่าน 658)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังค (บันลือ ถิ่นพังงา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้ดจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญา การบริหารสัญญา กรณีศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญา การบริหารสัญญา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ในการพัสดุ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ โดยกำหนดอบรม ดังนี้

- รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1111 หรือ 1119 โทรสาร 0 7431 7606 Email : husotsu@gmail.com หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.huso.tsu.ac.th

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready