รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 20 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 13 พ.ย.60
(อ่าน 674)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับการแพทย์แผนไทย ทั้งนี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรือการนวดไทย หรือเภสัชกรรมไทย อย่างน้อย 1 ด้าน หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือผู้ช่วยสอน หรือวิจัย หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทย หรือบริการสุขภาพ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่คัดเลือก : 13 พฤศจิกายน 2560 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready