กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 7 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 7 ธ.ค.60
(อ่าน 346)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติออกประกาศ คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

·       ให้พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายคณาจารย์ และสายสนับสนุน ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสิทธิได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
·       ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
·       กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณสนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมในการสอบ เท่าที่จ่ายจริง       ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง หรือการเตรียมความพร้อม คนละหนึ่งครั้ง

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready