ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 7 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 7 ธ.ค.60
(อ่าน 474)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติออกประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

·  เป็นการปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ โดยยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

รายละเอียด

 ประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready