ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 17 มี.ค.61
(อ่าน 1240)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขัน "ตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้" ตามโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 5" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ตัั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1. การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้
2. การแข่งขัน "การตอบปัญหา : วัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 3" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. นิทรรศการและการประกาศผลรางวัล "คุรุวัฒนธรรมทักษิณ" ชิงโล่รางวัลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. การแข่งขัน "การแต่งบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
5. การแข่งขัน "กล่าวสุนทรพจน์  เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา


ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.อนุรัตน์  แย้มสุวรรณ โทรศัพท์ 084-1932604 และนางสาวธมลวรรณ  นาคเสนา โทรศัพท์ 084-3330841 และส่งใบสมัครมายังอีเมล์ thaksinbundit2558@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

 ผลการแข่งขัน "ทักษะทางวัฒนธรรมภาคใต้" พุทธศักราช 2559

 คลังข้อสอบประลองปัญญา

 หนังสือส่ง

 กำหนดการ

 เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวัฒนธรรมภาคใต้

 ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready