กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 517)

  หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชา ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือตำแหน่งอื่นๆ โดย…

  • พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือต่างประเทศ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ด้วยเหตุใดๆ ครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ไม่เกิน ๓๐ วัน
  • ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่ ๓๑ เป็นต้นไป

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready