กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเคยเป็นข้าราชการ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 466)

  หัวข้อข่าว : กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเคยเป็นข้าราชการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดย…

ให้ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการอื่นๆ ในตำแหน่งซึ่งใช้วิชาชีพในสาขาที่สัมพันธ์หรือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการคัดเลือก มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุในอัตราเงินเดือนสุดท้ายของตำแหน่งราชการในต้นสังกัดเดิม (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง) บวกเพิ่มอีกร้อยละห้าสิบ

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready