กำหนดรายละเอียดของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ใหม่
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 376)

  หัวข้อข่าว : กำหนดรายละเอียดของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 

รายละเอียด

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑(อยู่ระหว่างเสนอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready