ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินชดเชย ในกรณีเสียชีวิต
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 458)

  หัวข้อข่าว : ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินชดเชย ในกรณีเสียชีวิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 สาระสำคัญโดยสรุป

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเพิ่มเติมให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ในกรณีเสียชีวิต ด้วย ทั้งนี้ในอัตราเดียวกับกรณีการได้รับเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ หรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด

 

รายละเอียด

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready