คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ ฯ เยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 16 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 1710)
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ ฯ เยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่  16  มกราคม  2557  คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ  และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์พเยาว์  อินทสุวรรณ  ประธานโครงการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์  อาจารย์นิคม  ลิ่มวชิรานันท์  ประธานสาขามนุษยศาสตร์  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสที่เสด็จ ฯ เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง  อำเภอควนกาหลง  จ.สตูล  โดยประธานโครงการ ตชด.  ได้เบิกตัวอาจารย์นิคม  ลิ่มวชิรานันท์  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2556    ณ ห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง  อ.ควนกาหลง จ.สงขลา  ซึ่งห้องสมุดดังกล่าว   คณะทำงานโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ร่วมมือกับบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการจัดทำและวางระบบห้องสมุดแบบ่ทศนิยมดิวอี้ (DEWEY) เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2557  ที่ผ่านมา  ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบการจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือเรียงตามเลขทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดเรียงหนังสือในลักษณะซ้ายไปขวา  จากบนลงล่าง และน้อยไปหามาก  ซึ่งจะง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น  และการค้นหาหนังสือบนชั้น

               โครงการพัฒนาศํกยภาพโรงเรียนนพระราชดำริ  และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 7  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ตชด.  ในส่วนของการพัฒนาครูผู้สอน  และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ  โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.  ให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ...