มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 752)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับงานเพื่อนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาพื้นที่ใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข็มแข็ง ร่วมกันทั้งสิ้น 6 โครงการ ภายใต้ชื่อ ?ชุดโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม? และได้มีการดำเนินโครงการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน และหารือทิศทางการทำงานร่วมกันในปีต่อไป จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ ของกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงาน ในวันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องเฟื้องฟ้า โรงแรม บี พี สมิหลาบีช รีสอร์ท โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ (อธิการบดี) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู (ที่ปรึกษาอธิการบดี) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ รวม 13 คน และคณะทำงานในนามกระทรวงยุติธรรมจำนวน 6 คน