มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 755)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะคณะทำงานโครงการงานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จัดประชุมประชาคมระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายพิรสิญย์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานการจัดโครงการดังนี้ กรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจาก 5 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ บริษัท เอสทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการงานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554ในการศึกษาโครงการนี้ทางคณะที่ปรึกษาฯ ได้ลงพื้นที่และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่าง และได้จัดประชุมประชาคมระดับ อำเภอรอบทะเลสาบสงขลาทั้ง 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่มาแล้ว ทำให้ได้ข้อสรุปมาระดับหนึ่ง ในครั้งนี้คณะที่ปรึกษาฯ จะจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นระดับจังหวัด โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคมและประชาชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่างให้เข้าร่วมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจักเป็นประโยชน์ในการนำมาประกอบการศึกษาในขั้นต่อไป ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ ดร.มานะ ภัตรพานิช ที่ปรึกษาโครงการ นายสุวัชร์ บัวแย้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์