ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 577)
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่  28 มกราคม  2557   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  จัดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  โดยมีอาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานประจำปี  และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประเมินสมรรถนะ  ประสิทธิภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ  ในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติต่อไป  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา