การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ก.พ.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 993)
หัวข้อข่าว : การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Scientific and Technological Literacy (STL) สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์(ตึกเก่า) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ประกอบการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และอาจารย์อุไรรัตน์ ช้างทรัพย์ เป็นวิทยากรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง และได้รับข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด