นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยาครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 20 มี.ค.57 หมดอายุข่าว 20 มิ.ย.57
(อ่าน 1075)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยาครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ

นายชัยชนะ คงณรงค์ ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายในโครงงานทางชีววิทยา เรื่อง การคัดแยกราเอนโดไฟต์ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชบางชนิดจาก ผักกูด ผักเหมียงและผักหวานบ้าน โดย ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ และ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

นางสาวกนกวรรณ เทียมยม ได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยายในโครงงานทางชีววิทยา เรื่อง การวิเคราะห์พฤกษเภสัชวิทยาของสารประกอบฟีโนลิกส์รวม และสารต้านอนุมูลอิสระของกาแฟเขียวและใบชาเขียวเพื่อใช้ในเวชสำอาง โดย ดร.ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  และ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม


ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยาครั้งที่ 3 (The 3rd Undergraduate Research Conference on Biology : URCB 2014) จัดโดย สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี