มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2556
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 1318)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2556  จำนวน  5  ประเภท  ดังนี้
1. รางวัลผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมดีเด่น 
ระดับรางวัลดีเด่น อาจารย์อาภรณ์  ส่งแสง (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)  เรื่อง "ระบบการเลี้ยงควายในพื้นที่อนุรักษ์ (ทะเลน้อย) บทบาทต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับรางวัลชมเชย  ผศ.กรกฎ  ทองขะโชค (คณะนิติศาสตร์)  เรื่องการบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. รางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ระดับรางวัลดีเด่น  ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)  เรื่อง ชุดครู (The Master)
ระดับรางวัลชมเชย  อ.ประภาพรรณ  ภูเก้าล้วน (คณะศิลปกรรมศาสตร์)   เรื่องเรือพระแบบตัด
3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับรางวัลชมเชย  นางสาวเบญจวรรณ  บัวขวัญ  (วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน)  เรื่องปฏิบัติการภูมิปัญญากับการพัฒนาเศษกระจูดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะ
4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับรางวัลชมเชย ศ.ดร.รัตติยา  สาและ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)  เรื่อง ฮีกายัต  จารัง กูลีนา และพงศาวดารอิเหนาฉบับอารี  นัครา  "แปล"  หรือ ."แปลง ?"
ระดับรางวัลชมเชย อ.สุทธิพร  บุญมาก  (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) เรื่อง การส่งเงินกลับบ้านของแรงงานไทยเชื้อสายมลายูสู่จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัล  ภายในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557  "วิจัยเพิ่มมูลค่า  เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  สังคมไทยยั่งยืน"  เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม 2557   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยยทักษิณ  เป็นผู้มอบรางวัล