มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 7 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 7 ก.ค.59
(อ่าน 711)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้รับทราบแนวนโยบาย และทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนบทบาทและภาระหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อองค์กรโดยรวมในฐานะสมาชิกใหม่ และเป็นโอกาสที่พนักงานใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือกันในอนาคต กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในครั้งนี้มีพนักงานใหม่เข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน และได้รับเกียรติจากอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์) ร่วมเป็นวิทยากร