มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 17 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 17 ก.ค.59
(อ่าน 649)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องป่าพะยอม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณปีนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย

๑. พระครูขันตยาภรณ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒. ศาสตราจารย์ สุจินต์ จินายน ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๓. นายสัตยา อรุณธารี ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

๔. นางสุมณฑา ทองนาคขาว ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๕. นายไมตรี จงไกรจักร์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 

๒. รองศาสตราจารย์ สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา อ้นทอง บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ

ภายในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงาน การประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างโดยอธิการบดี