ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 9 ม.ค.60
(อ่าน 1355)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. อาจารย์ ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยา 

๒. อาจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  วิทยาศาสตรศึกษา

๓. อาจารย์ ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา