ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 9 ม.ค.60
(อ่าน 1391)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ