ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 ม.ค.60 หมดอายุข่าว 9 ก.พ.60
(อ่าน 1297)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ศักดิ์สูง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมภพ แววศักดิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)

๓. อาจารย์ ดร. ศิวพร แซ่วัน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

๔. อาจารย์ ดร. สัญชัย ลั้งแท้กุล  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๕. อาจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ