ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 19 ม.ค.60 หมดอายุข่าว 19 ก.พ.60
(อ่าน 1372)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ