สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 8 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 8 เม.ย.60
(อ่าน 227)
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การวัดผลการดำเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ การค้นพบความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอด/แปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน