ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 21 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 21 พ.ค.60
(อ่าน 57)
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง: ขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวันว่างขึ้นเบญจา : สรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของวันว่าง หรือ วันสงกรานต์ จึงได้จัดงานประเพณี วันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ให้ยั่งยืนสืบไป กิจกรรมในวันนี้จึงประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การสรงน้ำรูปเหมือนสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะ การรดน้ำ ขอพรจากผู้อาวุโส การแสดงนิทรรศการประเพณีวันว่าง การสาธิตการแทงหยวก และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมสรงน้ำรูปเหมือนสามสมเด็จเจ้าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันว่างของชาวภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีประชาชนเข้าร่วมสรงน้ำ เป็นจำนวนมาก