สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บริหารงบประมาณอย่างไรจึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง." ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 23 มิ.ย.60
(อ่าน 210)
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บริหารงบประมาณอย่างไรจึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง." ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "บริหารงบประมาณอย่างไรจึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง." ในวันที่ 5 เมษายน 2560  ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อป้องกันการทุจริต และศึกษาประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบอง สตง. ซึ่งเป็นกรณีศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 113 คน