สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 23 มิ.ย.60
(อ่าน 276)
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เสียงของลูกค้า และการสร้างความผูกพัน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อทราบแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฟังผู้เรียนหรือลูกค้ากลุ่มอื่น การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น การจัดการความสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน