สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรม
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 23 มิ.ย.60
(อ่าน 292)
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การมุ่งเน้นบุคลากร” เมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และแลกเปลี่ยนแบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน