มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 25 มิ.ย.60
(อ่าน 501)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม” ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ กว่า ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ กว่า 362 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน