นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.60
(อ่าน 409)
หัวข้อข่าว : นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมนำเสนอผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวน 1,600 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการจากผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
 
1) ผลงานวิจัย เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอยระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2) ผลงานวิจัย เรื่อง “เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์แบบภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยอาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
3) ผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม “สร้างคน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดย น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน