บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 155)
หัวข้อข่าว : บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาค รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นายสมพล ชีวมงคลกานต์ และ นางสาวปราณี หนูทองแก้ว นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” สาขาเซลล์แสงอาทิตย์และการใช้ประโยชน์ จากบทความ เรื่อง อิทธิพลของการจัดวางตำแหน่ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายขนาดกำลัง 3kW : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (13th Conference on Energy Network of Thailand) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่