บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2559
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 309)
หัวข้อข่าว : บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์ สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ระดับดี
2. นายศุภกร  กตาธิการกุล นักวิชาชีพ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ระดับดี 

ซึ่งเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 (The 9th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี