นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ระดับดีเด่นจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 909)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ระดับดีเด่นจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวอรทนา ยอดณรงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ “ระดับดีเด่น” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีววิทยา และชีววิทยาศึกษา จากผลงานการวิจัย เรื่อง การชักนำให้เชื้อ Klebsiella pneumoniae กลับมาไวต่อยากลุ่ม cephalosporin ด้วยพลาสมิด CRISPR/Cas9 ที่มีบริเวณ spacer ต่อยีน blaSHV-18 โดยมี ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี