นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 341)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายกิตตินันท์ แซ่ลิ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มฟิสิกส์ จากผลงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยหมากและยิปซัมเทียมเพื่อประยุกต์เป็นเทคโนโลยีวัสดุสำหรับอาคาร (Development of fiber cement plate with benelt nut fiber and flue gas desulfurization sludge applications for building materials technology) โดยมี อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ส่งผลงานในกลุ่มฟิสิกส์ จำนวน 18 โครงงาน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ