ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 1 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.60
(อ่าน 815)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาว ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ